تسليت به هندي ها!

اين بچه نفتون ما خيلي خيلي آدم احساساتي است

. وقتي كه شنيد گرما در هند 200 قرباني گرفته است، نزديك بود گرمازده شود و پس بيفتد. شانس آورديم كه برق بود و آب بود و آب ليمو بود و شكر بود و ليوان بود و قاشق بود و اراده نيز براي تهيه آب ليموتگري و شكري بود، در غير اين صورت ديگر بچه نفتون نداشتيم و نمي دانستيم چطوري توي «همايش طنز مسجدسليمان» از او تجليل كنيم!

اگر در هند گرما قرباني مي گيرد

. در اين جا هم گرما حادثه مي آفريند و در نتيجه تلفاتي بر جاي مي نهد. براي مثال از دو- سه سال پيش تا كنون چندين مورد آتش سوزي در شهر و در پاساژها و جايگاه دستفروشان رخ داده است و دار و ندار بعضي ها سوخته و رفته پي كارش.

حتمن كه نبايد آدم سوخته و كشته شود

. همين كه مال و منال آدم ها كه به جانشان بسته است، از بين برود. انگاري جسم و جان او از بين رفته است! جالب اين جاست كه هميشه برق كشي اين ساختمان ها و چند نقطه ها علت آتش سوزي اعلام مي شود.

يكي هم نيست برود و گوش سيم كش ها و سيم فروشان و چند نقطه ها را بگيرد و سين جيم كند

! به احتمال قوي علت تصادفاتي كه در سطح شهر رخ مي دهد از جمله همين تصادف اخيري كه روي پل سوم كيانپارس رخ داد، گرما بوده است و شرجي! شايد هم علتش سوراخ تر شدن لايه ي ازون باشد كه بايد در اين خصوص از «دايي مسعود» استاد «ازون شناس» نظر بخواهيم!! البته در ارتباطات با حادثه ي پل سوم كيانپارس كه چند ساعت پل بسته بود و ماشين ها درب و داغون شدند و عده اي نيز زخمي، كسي مقصر نيست. حتي وزارت راه و چندنقطه. بنابراين انتظار نداشتيم معاون عمراني استاندار اين گونه وزارت راه را به باد انتقاد بگيرد. اصلن چرا ما هميشه دنبال مقصر مي گرديم. ما وقتي كه نمي دانيم چه مي خواهيم، نبايد انتظار داشته باشيم كه بالا بالايي ها برايمان كار كنند و برنامه ريزي و سرمايه گذاري و چند نقطه! حادثه اي اتفاق افتاد و پشت بند آن سخنراني شد و وزارت خانه اي كوبيده شد. (با كباب كوبيده اشتباه نشود!) خب، چرا كسي از گرما گله و شكايت نمي كند؟‌

از آن جا كه علاج واقعه را بعد از وقوع نيز نمي كنيم و منتظريم حوادث ديگر هم اتفاق بيفتد تا ديگر دستگاه ها را بكوبيم، بنابراين لازم است از همين حالا مطالب خود را آماده كنيم تا هنگام بروز حادثه بتوانيم سخنراني كنيم و چند نقطه كه كم نياوريم

!

اي بابا

! ما مي خواستيم به هندي ها تسليت بگوييم و در اين باره شعار بدهيم اما انگاري رفتيم توي فازهاي ديگر. به گمانم تاثيرات گرما باشد! مردم و مسوولان بر ما خرده نگيرند هوا كه گرم مي شود كله ي ما داغ مي كند و قلم ما راه هندوستان و تركستان را پيش مي گيرد! هر كس مثل ما فكر مي كند دنبال ما راه بيفتد!!

/ 0 نظر / 2 بازدید