/ 2 نظر / 20 بازدید
سعيد

مجموعه شعر جمجمه هاي بي امضاء سروده سعيد مرادي منتشر شد. مراثی تنهايي بخوان مراثي تنهايي ام را كنار كوچه هاي بيمار وقتي در ازدحام سايه هاي كولي بر استخوان خاك بوسه مي زنم گيسو مبُر كه سالهاست ميان من وُ اين قبيله ي نافرجام بابونه سخن نمي گويد.

سعيد

مجموعه شعر جمجمه هاي بي امضاء سروده سعيد مرادي منتشر شد. مراثی تنهايي بخوان مراثي تنهايي ام را كنار كوچه هاي بيمار وقتي در ازدحام سايه هاي كولي بر استخوان خاك بوسه مي زنم گيسو مبُر كه سالهاست ميان من وُ اين قبيله ي نافرجام بابونه سخن نمي گويد.