“ازون خوزستان” تشكيل مي شود

هر چه زجر مي كشيم و اعصاب معصابمان خرد و خمير و چند نقطه مي شود از دست و پاي همين لايه ي ازون است

! به گمانم از روزي كه يكي از مديران ورزش ما پايش را كرد توي كفش لايه ي ازون و آن را براي شاخ و شانه كشيدن به اين و آن حواله كرد، گرما و شرجي و چند نقطه ي استان و به خصوص اهواز بيشتر شده است! شايد هم از بس كه اين مدير از لايه ي ازون حرف زد و حرف زد و حرف زد و به جاي پرداختن به مسايل اصلي به حواشي پرداخت اين لايه ي ازون هم لج كرده و سوراخ تر شده است! شايد هم تقصير اين جناب مدير باشد كه دستش را كرده توي چشم لايه ي ازون و آن را انگولك و چشم و چيلش را گشاد مشاد كرده است! پس فكر كنم به همين خاطر باشد كه به رگ غيرت “دل گشادزاده“ برخورده و كاكا نبو را وادار كرده كه در اين باره مطلب و چند نقطه بنويسد!

در حقيقت اين مدير ما هم مقصر نيست، مقصر اصلي همين دل گشادزاده است كه كاكا نبو را پر كرده تا درباره ي لايه‌ ازون آسمان ريسمان به هم ببافد

.

اما اين مسأله را نمي دانم كه اين لايه ي ازون چه كاري كرده است كه اين جناب مدير با علم كردن آن گرما و شرجي و اختلال در قواي بينايي و چند نقطه را به ديگران حواله مي دهد؟

! شايد هم در دادن حواله دست توانمندي دارد و به راحتي مي تواند 40-50 ميليون تومان خرج احياي امور ورزش ستون دلتنگي ها بكند! تا پسر رشيد و دلير و توانا و دانايش راحت باشد، كي به كيه!

آهاي كاكا نبو

! آخر وضعيت اين لايه ي ازون چه طور شده؟ هنوز هم سوراخ است؟ هنوز هم دست مستي توي چشم و چيل آن فرو رفته است؟‌

شايد هم لوله موله و يا فولاد مولاد و يا نفت و قيري توي آن ريخته اند و يا دود مودي به خورد آن داده اند و يا اين كه از بس كه شوت هوايي زده اند به چشم لايه ي ازون خورده و سوراخش گپ تر شده است

! پس اين دل گشادزده چه مي كند؟‌ چرا فكري براي اين مسأله نمي كند؟! آخه اين جناب مدير ما كه بيكار نيست مرتب از لايه ي ازون بگويد.

هرچند كه ما تصميم داريم از اين مدير كه توانسته افتخار كسب كند براي مديريت لايه ي ازون نيز استفاده كنيم

! اصلن بهتر نيست يك تيم ورزشي تشكيل بدهيم و اسم آن را فرضن بگذاريم “ازون خوزستان” و مديريت آن را هم بدهيم به همين جناب مدير ازون شناس و خارج رفته!

به گمانم به راحتي بتواند با مديريت و ادبيات زباني كه دارد تيم

“ازون خوزستان“ را نيز به مقام قهرماني برساند و چند نقطه!

از همين حالا به شما گفته باشم كه چند نقطه ربطي به جام قهرماني ندارد كه مسايل بگير و بده آن چند بار تكرار شود

.

/ 0 نظر / 5 بازدید