تبريک

عيدسعيدفطربرشماميهمانان ضيافت الهی

مبارک باد.

/ 3 نظر / 3 بازدید
امان الله شیخ رباطی

عيد شما هم مبارک باد عيد است و آخر گل وياران در انتظار ساقی به روی شاه ببين ماه ومی بيار دل برگرفته بودم از ايام گل ولی کاری بکرد همت ژاکان روزه دار

میخ

بر شما هم همين طور!